1. JG Parking Modlin jest parkingiem strzeżonym, płatnym. Czynny jest przez całą dobę przez wszystkie dni w roku.
2. Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu akceptuje warunki umowy przedstawione w niniejszym „regulaminie” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
3. Właściciel parkingu udostępnia miejsca parkingowe za opłatą. Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej parkingu ( www.parkingmodlin.com) lub w biurze na terenie parkingu.
4. Parking jest przeznaczony dla samochodów osobowych, dostawczych oraz ciężarowych.
5. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczaniem się. Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni Klient, również w stosunku do osób trzecich.
6. Przyjęcie na parking samochodu z widocznymi uszkodzeniami zewnętrznymi uzależnione jest od decyzji pracownika. W takim przypadku ryzyko strat, powstałych w związku z uszkodzeniami ponosi Klient.
7. Zaparkowany pojazd powinien mieć szczelnie zamknięte szyby i wszelkie zamki tak, aby dostęp do wnętrza był niemożliwy. Parking nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nie zastosowania się do tego punktu oraz kradzież samochodu.
8. Stan techniczny pojazdu nie powinien zagrażać otoczeniu. Ryzyko strat powstałych wskutek niesprawności technicznej pojazdu na terenie parkingu ponosi Klient, również w stosunku do osób trzecich.
9. Na terenie parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz palenie papierosów.
10. Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h.
11. Wszelkie awarie techniczne auta, należy niezwłocznie zgłosić obsłudze pojazdu.
12.Na żądanie pracownika Klient powinien okazać dowód rejestracyjny pojazdu.
13.Płatność za parkowanie następuje z góry, przed pozostawieniem samochodu na parkingu lub po wcześniejszym poinformowaniu obsługi parkingu, przy odbiorze samochodu.
14.W przypadku zaistnienia szkody, roszczenia będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku zgłoszenia takiego faktu przed wyjazdem Klienta z parkingu. Po wyjeździe samochodem poza teren parkingu, wszystkie usterki, szkody czy roszczenia nie będą rozpatrywane.
15. Parking nie ponosi odpowiedzialności za drobne uszkodzenia takie jak: otarcia, uderzenia drzwiami, odpryski - wyrządzone przez innych Klientów parkingu.
16. Regulamin parkingu stanowi integralną część umowy z Klientem.
17. Faktury VAT, na życzenie korzystającego z parkingu wystawiane i wydawane są przez obsługę parkingu w terminie siedmiu dni od wykonania usługi, bądź jest ona przesyłana na adres mailowy podany przez korzystającego. Podstawą wystawienia faktury VAT jest przedłożenie oryginału biletu potwierdzającego uiszczenie opłaty otrzymanego od obsługi. (Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie Faktur VAT oraz Ordynacja Podatkowa).
18.Właściciel JG Parkingu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wydanie pojazdu z parkingu na podstawie skradzionych dokumentów lub biletu bez uprzedniego powiadomienia pisemnego dyspozytora parkingu o fakcie kradzieży lub zagubieniu (nr +48 733 622 522 ).
19. Pozostawienie pojazdu przez okres 30 dni ponad deklarowany termin odbioru bez wcześniejszego uprzedzenia o tym fakcie, upoważnia właściciela JG Parkingu do powiadomienia policji. Jednocześnie obciąża się kosztami przechowywania pojazdu jego właściciela lub władającego tym pojazdem z możliwością przejęcia pojazdu w zastaw dla zabezpieczenia należności z prawem jego użytkowania i zaspokojenia się z obciążonego zastawem pojazdu według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym.

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), po zarejestrowaniu w serwisie oraz w związku z korzystaniem z jego funkcjonalności jest JG Parking Modlin ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej 12 05-170 Zakroczym NIP 531 170 56 10 .

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w szczególności w następujących celach:

- zawarcia i realizacji umowy na warunkach opisanych w „Regulaminie”,
- przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe,
- prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem (za uprzednią zgodą),
- umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych,
- obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
- analitycznym i statystycznym.

4. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony www.parkingmodlin.com, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

5. Poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania przez Państwa zgody. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych przez okres do 3 miesięcy od momentu osiągnięcia celów w związku z realizacją własnych celów analitycznych i statystycznych.

7. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

a) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności w celach marketingowych podmiotów współpracujących,
b) w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności w przypadku zamówienia usługi Newsletter lub w związku z korzystaniem z funkcjonalności portalu www.parkingmodlin.com opisanych w Regulaminie Portalu;
c) spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
d) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem zakładki „Kontakt” oraz w celach statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a także dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest obrona Administratora przed roszczeniami osób trzecich.

8. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

9. Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: biuro@parkingmodlin.com

10. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwu dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.